Cel projektu

Realizacja projektu jest procesem wieloetapowym i potrwa od 3 stycznia 2011 roku do 30 września 2015 roku.

Politechnika Gdańska to największa uczelnia techniczna w województwie pomorskim i jedna z większych w kraju. Na 9 wydziałach studiuje 23275 osób, czyli ponad 22% wszystkich studentów regionu. Liczba pracowników wynosi 2569, z czego grono nauczycieli akademickich liczy 1206 osób.

Warto zauważyć, że działalność PG to nie tylko kształcenie studentów, prowadzenie badań czy współpraca z przedsiębiorcami, ale też udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach i konferencjach o charakterze naukowym oraz kulturalnym. Niestety, pomimo potencjału techniczno‐naukowego, Uczelnia wciąż boryka się z problemami dotyczącymi przestarzałych rozwiązań w sferze informatycznej. Brak systemów elektronicznego obiegu dokumentów uniemożliwia ujednolicenie procedur administracyjnych. Dlatego konieczne jest wdrożenie innowacyjnych narzędzi, które umożliwią wymianę informacji między różnymi grupami interesariuszy. Realizacja inwestycji wymaga zakupu specjalistycznego sprzętu. To przyczyni się do zwiększenia potencjału PG  w obszarze tworzenia warunków, które będą sprzyjać budowaniu społeczeństwa informacyjnego.

Unijny grant pozwoli na podniesienie poziomu usług elektronicznych na Politechnice Gdańskiej, co jest zgodnie z jej Strategią Rozwoju, według której Uczelnia dąży do rozwoju jako nowoczesnego uniwersytetu technicznego i ośrodka opiniotwórczego, a także inicjatora oraz realizatora wielu przedsięwzięć i zadań innowacyjnych.

Celem głównym projektu jest stworzenie podstaw dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Jego osiągnięciu służyć będzie opracowanie interaktywnej, elektronicznej platformy. Działanie to umożliwi wdrożenie blisko 60-iu usług elektronicznych, dzięki którym wypracowane zostaną jednolite standardy przepływu, gromadzenia i analizy danych. Uczelnia stanie się jeszcze bardziej dostępna i atrakcyjna pod względem e-usług dla wielu nowych grup odbiorców.

Ponadto, w ramach projektu planowane są także szkolenia z obszarów ITIL, ISO, CMS oraz kursy dla pracowników i studentów z zakresu obsługi poszczególnych modułów. Działania te sprawią, że liczba osób korzystających z usług on-line na Uczelni zwiększy się 10-krotnie.

eUczelnia to kompleksowy system informatyczny, na który składa się aż siedem współpracujących ze sobą modułów. Usługi te mają charakter informacyjny, interakcyjny i transakcyjny:

 

 • organizacja
  toku studiów
 • elektroniczny indeks i plan zajęć
 • obsługa
  procesu badawczego
   
  i e-projektów
 • transfer  wiedzy o praktykach
 • kształcenie zdalne na platformie
 • elektroniczne repozytorium zasobów
 • spójna baza wiedzy o uczelni
 • śledzenie historii transakcji finansowy
 • budowanie mobilnego toku nauczania
 • zarządzanie projektami 
  między uczelniami
 • wyszukiwarka innowacyjności dla przedsiębiorców
 • wirtualne emulatory pracy w laboratiach
 • zdalny dostęp do bazy naukowo-dydaktycznej
 • konsolidacja środowiska naukowego i biznesowego
 • zarządzanie wnioskami on-line
 • innowacyjny obieg dokumentacji
 • ewidencja środków technicznych
 • prezentacja baddań, patentów
 • wyszukiwarka e-kursów, testów
 • obsługa procesu wypożyczania
 • nowy wymiar komunikacji